Form of God - Guru Nanak Dev Ji

God is in form - Guru Nanak Dev Ji

Guru Nanak Dev Ji has described the form of God in Shri Guru Granth Sahib. Guru Nanak Dev ji has described the features of that Supreme God after he saw Him sitting on a throne in Sachkhand.

Guru Granth Sahib Ji Page 1257

Malaar Mehla 1, ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Page 1257, Shri Guru Granth Sahib

ਬਾਗੇ ਕਾਪੜ ਬੋਲੈ ਬੈਣ ॥
You wear white clothes, and speak sweet words.

ਲੰਮਾ ਨਕੁ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ॥
Your nose is sharp, and your eyes are black.

Guru Nanak Dev Ji is seeing and addressing the Supreme God and is describing Him very beautifully and is clearly saying that you are wearing white clothes and you have a beautiful nose and black eyes.

ਕਬਹੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ॥੧॥
Have you ever seen your Lord and Master, O sister? ||1||

ਊਡਾਂ ਊਡਿ ਚੜਾਂ ਅਸਮਾਨਿ ॥
I fly and soar, and ascend to the heavens.

ਸਾਹਿਬ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਤੇਰੈ ਤਾਣਿ ॥
by Your power, O my All-powerful Lord and Master.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਡੂੰਗਰਿ ਦੇਖਾਂ ਤੀਰ ॥
I see Him in the water, on the land, in the mountains, on the river-banks,

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਬੀਰ ॥੨॥
in all places and interspaces, O brother. ||2||

ਜਿਨਿ ਤਨੁ ਸਾਜਿ ਦੀਏ ਨਾਲਿ ਖੰਭ ॥
He fashioned the body, and gave it wings;

ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਡਣੈ ਕੀ ਡੰਝ ॥
He gave it great thirst and desire to fly.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਧਾਂ ਧੀਰ ॥
When He bestows His Glance of Grace, I am comforted and consoled.

ਜਿਉ ਵੇਖਾਲੇ ਤਿਉ ਵੇਖਾਂ ਬੀਰ ॥੩॥
As He makes me see, so do I see, O brother. ||3||

ਨ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਨ ਜਾਹਿਗੇ ਖੰਭ ॥
Neither this body, nor its wings, shall go to the world hereafter.

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਸਨਬੰਧ ॥
It is a fusion of air, water and fire.

ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਜਪੀਐ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥
O Nanak, if it is in the mortal's karma, then he meditates on the Lord, with the Guru as his Spiritual Teacher.

ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ॥੪॥੪॥੯॥
This body is absorbed in the Truth. ||4||4||9||

मलार महला १ ॥ (Page 1257, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी) - गुरु नानक देव जी की बानी

बागे कापड़ बोलै बैण ॥
लमा नकु काले तेरे नैण ॥
कबहूं साहिबु देखिआ भैण ॥१॥
ऊडां ऊडि चड़ां असमानि ॥
साहिब सम्रिथ तेरै ताणि ॥
जलि थलि डूंगरि देखां तीर ॥
थान थनंतरि साहिबु बीर ॥२॥
जिनि तनु साजि दीए नालि ख्मभ ॥
अति त्रिसना उडणै की डंझ ॥
नदरि करे तां बंधां धीर ॥
जिउ वेखाले तिउ वेखां बीर ॥३॥
न इहु तनु जाइगा न जाहिगे ख्मभ ॥
पउणै पाणी अगनी का सनबंध ॥
नानक करमु होवै जपीऐ करि गुरु पीरु ॥
सचि समावै एहु सरीरु ॥४॥४॥९॥

You wear white clothes, and speak sweet words. Your nose is sharp, and your eyes are black. Have you ever seen your Lord and Master, O sister? ||1|| I fly and soar, and ascend to the heavens. By Your power, O my All-powerful Lord and Master. I see Him in the water, on the land, in the mountains, on the river-banks, in all places and interspaces, O brother. ||2|| He fashioned the body, and gave it wings; He gave it great thirst and desire to fly. When He bestows His Glance of Grace, I am comforted and consoled. As He makes me see, so do I see, O brother. ||3|| Neither this body, nor its wings, shall go to the world hereafter. It is a fusion of air, water and fire. O Nanak, if it is in the mortal's karma, then he meditates on the Lord, with the Guru as his Spiritual Teacher. This body is absorbed in the Truth. ||4||4||9||

God is in form - Bani by Guru Nanak Dev Ji, SGGS Page 567

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈ ਆਪਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥
वडा साहिबु है आपि अलख अपारा ॥६॥

The Great Lord Master is unfathomable and infinite. ||6||

ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥
तेरे बंके लोइण दंत रीसाला ॥

Your eyes are so beautiful, and Your teeth are delightful.

ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥
सोहणे नक जिन लमड़े वाला ॥

Your nose is so graceful, and Your hair is so long.

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥
कंचन काइआ सुइने की ढाला ॥

Your body is so precious, cast in gold.

ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥
सोवंन ढाला क्रिसन माला जपहु तुसी सहेलीहो ॥

His body is cast in gold, and He wears Krishna's mala; meditate on Him, O sisters.

ਜਮ ਦੁਆਰਿ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥
जम दुआरि न होहु खड़ीआ सिख सुणहु महेलीहो ॥

You shall not have to stand at Death's door, O sisters, if you listen to these teachings.

ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥
हंस हंसा बग बगा लहै मन की जाला ॥

From a crane, you shall be transformed into a swan, and the filth of your mind shall be removed.

ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥
बंके लोइण दंत रीसाला ॥७॥

Your eyes are so beautiful, and Your teeth are delightful. ||7||

ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥
तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी ॥

Your walk is so graceful, and Your speech is so sweet.

ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਿਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥
कुहकनि कोकिला तरल जुआणी ॥

You coo like a songbird, and your youthful beauty is alluring.

ਤਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਪਿ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ॥
तरला जुआणी आपि भाणी इछ मन की पूरीए ॥

Your youthful beauty is so alluring; it pleases You, and it fulfills the heart's desires.

ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਠਿਮਿ ਠਿਮਿ ਆਪਿ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥
सारंग जिउ पगु धरै ठिमि ठिमि आपि आपु संधूरए ॥

Like an elephant, You step with Your Feet so carefully; You are satisfied with Yourself.

ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ॥
स्रीरंग राती फिरै माती उदकु गंगा वाणी ॥

She who is imbued with the Love of such a Great Lord, flows intoxicated, like the waters of the Ganges.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥੮॥੨॥
बिनवंति नानकु दासु हरि का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी ॥८॥२॥

Prays Nanak, I am Your slave, O Lord; Your walk is so graceful, and Your speech is so sweet. ||8||2||

References


We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept