Birth of Brahma Vishnu & Shiv | Shiv Puran

Shiv Puran - Gita Press Gorakhpur

  • Shiv puran describes the birth of Brahma, Vishnu and Shiv from Kaal.
  • Brahma Vishnu and Shiva are in birth and death. These are not immortal.

Birth of Brahma Vishnu & Shiv